Allmänna villkor och bestämmelser

Allmänna villkor och bestämmelser för crown


1.
Allmänt
 
D
essa allmänna villkor och bestämmelser gäller för samtliga juridiska relationer mellan crown och deras kunder, och utesluter tillämpning av sistnämndas allmänna villkor och bestämmelser, om inte crown skriftligt anger det på förhand

2. Pris
förslag och avtal

2.1 crown utfäster sig inte att utföra en beställning förrän crown skickat en slutlig bekräftelse med prisförslag och tidsestimat till kunden, och däri angiven tidigaste starttidpunkt för arbetet uppnåtts utan att kunden dessförinnan inkommit med ändrade önskemål. Oavsett om kunden har bockat för att han eller hon först önskar ett prisförslag så kommer crown att beräkna och skicka ett sådant titulerat Prisförslag till kunden, varefter kunden måste skicka ett godkännande av detta i retur. Först därefter kan crown returnera en slutlig bekräftelse till kunden, med uppgift om när arbetet tidigast kan påbörjas. crown kommer dessförinnan att ha gjort nödvändiga kontroller rörande beställarens kontaktuppgifter och att dessa harmoniserar med varandra, för att säkerställa att vårt arbete kommer att levereras till rätt mottagare.
 
2.2 En kund anses ha ingått avtal om kunden inte i tid inkommit med ändrade önskemål om vad crown specificerat i en slutlig bekräftelse till kunden. Ändrade önskemål måste därvid inkomma före den tidunkt då crown uppgivit att arbetet tidigast kommer att påbörjas. Vidare måste kunden uppge vad denne önskar ändra på i avtalet. Detta måste göras per email (e-postmeddelande) eller brev, och även om en diskussion förs per telefon så utgör aldrig telefonsamtalet ensamt underlag för ett avtals giltighet. Avtalet ingås först om och när bägge parter kommit överens därom. Fram tills detta inträffar skickar crown på kundens begäran ett nytt prisförslag med tidsestimat, därvid att kunden gör någon förändring i beställningen, ända tills kunden accepterat förslaget. En översättningsorder kan antingen skickas med post eller fax, eller emailas direkt från kundens eget emailprogram, men företrädesvis genom att klicka på knappen ”Slutför” i beställningsformulärets Steg 3.
 
2.3 . Email (brev ifall beställaren utelämnat emailadress) som skickas av crown bekräftar att crown tagit emot en beställning eller annat email/brev därmed sammanhängande. Endast email/brev från crown med titeln "Slutlig bekräftelse på beställning (datum, kontaktperson, ev firma) av översättning" äger lagrum som bindande avtal från crowns sida. Bestrids inte detta avtal genom att kunden inkommer med ändade önskemål i tid (se 2.1) anses också kunden ha godkänt och ingått avtalet såsom det beskrivits i den slutliga bekräftelsen.
 
2.4 crown skall betrakta kontaktperson som uppges i beställningen såsom kund, om inte denne uttryckligen anger att han eller hon handlar på uppdrag eller vägnar av och/eller på bekostnad av tredjepart, förutsatt att den senare uppger fullständiga personuppgifter vilka kan godkännas av crown.
 
3. Leveranstidpunkt och deadline. 

3.1 Den avtalade leveranstidpunkten anges i email/brev från crown med titeln "Slutlig bekräftelse på beställning (datum, kontaktperson, ev firma) av översättning" och crown utfäster att denna kommer att hållas. Skulle det visa sig vara omöjligt att säkerställa leverans senast på den fastställda tidpunkten - på grund av speciella omständigheter – påtar sig crown ansvaret att underrätta kunden om detta.
 
3.2 Skulle den gällande deadlinen överskridas är kunden berättigad till att å sin sida säga upp avtalet, om denne inte längre är i stånd att vänta på att beställningen levereras. I en sådan situation har crown ingen ersättningsskyldighet.
 
3.3 Leveransen kommer att anses fullgjord vid den tidpunkt när crown skickar iväg översättningen på sätt som överenskommits -- via e-post, post, fax, vanligt brev eller kurir.
 
4. Ändring eller annullering av beställning
 
4.1 I händelse av att kunden, efter att avtal ingåtts, vill göra ändringar i begränsad omfattning av beställningen så förbehåller sig crown rätten att anpassa varje aktuell leveranstidpunkt och/eller arvode sammanhängande med dessa ändringar. Detta meddelas kunden innan arbetet med ändringen påbörjas, för godkännande eller annars för annullering av ändringen från kundens sida.
 
4.2 I händelse av att en kund annullerar en beställning efter att den godkänts av kunden och efter den tidpunkt då crown enligt mail med titeln "Slutlig bekräftelse på beställning (datum) av översättning" tidigast ska påbörja arbetet, så är kunden skyldig att betala hela den avtalade summan, om inte crown medger att en reduktion kan godtas, varvid i så fall crown själv bestämmer hur stor reduktion som kan komma ifråga.
 
5. Kompetent utförande av beställning samt sekretess
 

5.1 crown garanterar sina kunder att varje beställning kommer att utföras efter bästa förmåga och expertis. 
 
5.2 I överensstämmelse med kompetent utförande av en beställning kommer crown att vara berättigad till att anlita en tredjepart och använda dennes förmågor, t.ex. en i den här relationen oberoende, kompetent översättare, för att möta upp en sådan beställning. Grundat på tredjeparts erfarenhet och kunskap rörande översättningsmarknaden sörjer crown för att efter bästa förmåga och expertis anlita en eller flera externa översättare i samband med en speciell beställning (eller delar därav) med största möjliga hänsyn till den gällande beställningens beskaffenhet. 
 
5.3 crown garanterar att alla upplysningar som fås från en kund hanteras med största sekretess. Dessutom påtar sig crown ansvaret för att påminna varje extern översättare som anlitats, om dennes plikter i samband med säkerställning av sekretess gällande den information och dokumentation han/hon erhållit. Inte desto mindre kan crown inte göras ansvarig för den osannolika situationen att en tredjepart bryter sin tystnadsplikt.
 
6. Standardpriser, andra arvoden samt betalning
 
6.1 I princip baseras standardarvodet på pris per ord och beräknas efter det antal ord i det dokument som skall översättas (måldokumentet), multiplicerat med det angivna priset per ord, om inte crown ingår ett annat avtal med en kund. Det gällande priset per ord finns här eller i det gällande prisförslaget.
 
6.2 crown tar ut en tilläggskostnad ovanpå standardarvodet om de(t) dokument som skall översättas kräver extra arbete t ex ifråga om utskrift, hålning, häftning, kuvertering och porto, eller om det skulle uppstå andra relaterade omkostnader som överskrider dem som crown rimligtvis skulle kunnat förvänta.
 
6.3 Kunden ska betala fakturan inom fjorton (14) dagar efter faktureringsdatum.
 
6.4 En kund kommer att ställas till ansvar för att betala samtliga juridiska avgifter gällande indrivning av skuld i händelse av att kunden skjuter upp betalningen. Först tillkommer en påminnelseavgift om f n 50 SEK. Därefter lämnas fakturan vidare till en inkassobyrå, varvid en inkassokostnad om ytterligare ca 160 kr tillkommer.
 
7. Klagomål och meningsskiljaktligheter
 
7.1 En kund måste snarast möjligt meddela crown om varje klagomål gällande en översättning och inte senare än tio (10) dagar efter leverans. Att kunden lämnar in ett klagomål fritar inte kunden under några omständigheter från dennes skyldighet att betala.
 
7.2 Ifall en kund framlägger ett klagomål gällande noggrannheten eller kvaliteten i en översättning, som tydligt överskrider varje form av kontroversiell konflikt gällande den mest kompetenta eller bästa översättningen av ett eller flera ord, garanterar crown att de kommer att framlägga en förklaring från den relevanta externa översättaren. Om crown rimligen kan påvisa att den gällande översättningen är totalt kompetent utförd är de berättigade att fakturera kunden för all den extra använda tiden.
 
7.3 Om ett klagomål (eller delar av det) är berättigat, kommer crown att göra sitt yttersta för att säkerställa en snabb och kompetent korrigering av den levererade produkten i samråd med den relevanta kunden, eller om kunden föredrar det, att minska den avtalade summan, som uppgår till en del av, men inte mer än den totala summan.  Allt som går att utföra måste utföras med mål att nå fram till en förnuftig lösning för alla inblandade parter.
 
 8. Ansvar och kompensering
 
 8.1 En kund kan hålla crown ansvarig för förlust eller skada som visar sig vara ett direkt resultat av något missförstånd som kan tillskrivas dem. crown kan inte under några som helst omständigheter hållas ansvarig för någon annan form av förlust eller skada, såsom konkurs, förlust på grund av försening eller förlust av arbetsintäkter. Oavsett situationen kommer ansvaret att begränsas till det belopp som motsvarar det krävda arvodet för den gällande beställningen.
 
8.2 crown kan inte på något sätt ställas till ansvar för bristfällig översättning av mångtydiga ord i olika delar i källdokumentet.
 
8.3 Ansvaret för att utvärdera om ett dokument som skall översättas, eller översättningen i sig, innebär en viss risk för personskada, faller uteslutande på den relevanta kundens ansvar och på dennes räkning.
 
8.4 Kunden anses vara i stånd att kontrollera samtliga delar av en översättning som levereras av crown, vilka är viktiga för denne eller som är av stor betydelse, som siffror och/eller viktiga kontraktsmässiga villkor och bestämmelser för parterna i ett avtal samt medicinsk information, när det gäller crowns förmåga att utfärda översättningar efter bästa förmåga och expertis, och kan inte under några som helst omständigheter att ställas till ansvar för därav följande skador eller förluster orsakade som ett resultat av mänskliga fel i översättningen i alla de tidigare nämnda delarna.
 
8.5 crown kan inte ställas till ansvar för skador på eller förlust av samtliga dokument som deras kunder ställer till deras förfogande. crown kan inte heller ställas till ansvar för någon form av förlust eller skada orsakat vid användning av informationsteknologi, internet eller moderna former av telekommunikation.
 
8.6 Vid alla andra tillfällen skall crowns ansvar begränsas till ett maximalt belopp på 5 000 Euro per händelse eller rad av förbundna händelser.
 
8.7 En kund måste hålla crown skadeståndsfri från alla krav från en tredjepart, vad gällder påstått brott mot avtalet om egendomsrätt, patent eller upphovsrätt, eller i förbindelse med en tredjeparts användning av den levererade produkten.
 
9. Annullering
 
9.1 I händelse av att en kund underlåter att uppfylla sina förpliktelser eller i händelse av att denne gått i konkurs äger crown rätten att avbryta alla eller delar av ett giltigt avtal eller för att avbryta genomförandet utan att kunna hållas ansvariga för kompensering. I så fall är crown berättigad till ögonblicklig betalning av samtliga av sina utestående fakturor.
 
9.2 I händelse av att crown underlåter att uppfylla sina förpliktelser, grundat på varje omständighet utanför deras kontroll är de berättigade till att annullera det gällande avtalet utan att vara ersättningsskyldiga. Sådana omständigheter kommer alltid att betraktas som, utan att vara begränsat till, eldsvådor, olyckor, sjukdom, strejker, upplopp, krig, transportförseningar, regler uppställda av vederbörliga offentliga myndigheter eller andra omständigheter som står utanför crowns kontroll.
 
10. Upphovsrätt
 
Om inte annat avtalats kommer crown att bevara upphovsrätten på alla översättningar som utförts av en översättare.
 
11. Ändringar i allmänna villkor och bestämmelser
 
 crown är alltid berättigade till att utföra ändringar i dessa allmänna villkor och bestämmelser utan att meddela härom. Inte desto mindre påtar sig crown ansvaret för att säkerställa korrekt framläggelse av dessa allmänna villkor och bestämmelser vid förfrågan samt att offentliggöra dem på webbsidan www.loggain.se.